Študijný program
Neodkladná podpora životných funkcií

Ste zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie? Pripravte sa na kritické stavy, ktoré môžu nastať u vašich pacientov, aj keď sa nešpecializujete na urgentnú medicínu. V študijnom programe Neodkladná podpora životných funkcií získate praktické skúsenosti využiteľné pri závažných život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Po úspešnom absolvovaní programu získate kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Záchranná služba Košice je držiteľom akreditácie č. S16254-2021-OZV-6 Z086248-2021, zo dňa 30.12.2021 na uskutočnenie študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií.

Pre koho je určený

Tento kurz môžu využiť:
Lekári, zdravotné sestry,
sanitári
Registrácia
Zdravotnícki asistenti,
lavoranti, farmaceuti
Registrácia
Psychológovia, maséri,
verejné zdravotníci a i.
Registrácia

Osnova študijného programu

Program Neodkladná podpora životných funkcií v trvaní 8 hodín pozostáva z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent získa Potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky, vrátane príslušného počtu kreditov. Následné preškolenie sa vykonáva raz za päť rokov.


Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najviac 40% vzdelávacieho programu..


1.
Základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti.


2.
Náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia.


3.
Základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (kvintet prvej hodiny a iné).


4.
Hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS.


5.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus).


6.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých.


7.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí.


8.
Postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále)


9.
Použitie automatickej externej defibrilácie.


10.
Špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz


11.
Použitie defibrilácie (štandardnej).


12.
BLS a akútny koronárny syndróm.


13.
BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy


14.
BLS a ťažký úraz – dopravné nehody


15.
Šok, krvácanie


16.
Hypotermia, hypertermia


17.
Popáleniny, poleptania


18.
Bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc


Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu.
Podstatou praktickej časti je motorický tréning, ktorého výsledkom je zdokonaľovanie činností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci, ich prehlbovanie a systematizovanie s aktívnym využitím figurín, anatomických modelov, zdravotníckeho materiálu z obsahu autolekárničky s prvkami improvizácie.

Miesto konania

Záchranná služba Košice
Tréningové centrum EMA 3 . poschodie
Moldavská cesta 10/B
040 01 Košice, Slovenskohttps://goo.gl/maps/jZRhkSXrvgc2ZQtB7

Školenia zamestnancov spoločností a žiakov autoškôl môžeme realizovať priamo vo vašich priestoroch.

Cena

Jednotlivec (8 hodín)
46 €


Kompletný cenník


Termíny kurzov

Registrácia

Ak máte záujem o kurz Neodkladná podpora životných funkcií, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 940 641 345
miroslav.nagy@zske.sk