Odpredaj majetku

April 29, 2022

Záchranná služba Košice ako správca majetku štátu hľadá firmu na demontáž a likvidáciu oceľového prístrešku nachádzajúceho sa na adrese Rastislavova 43, Košice. Plnenia objednávateľa je  v rozsahu: –              zabezpečiť kompletnú demontáž. Po demontáži oceľového prístrešku sa  materiál stáva majetkom spoločnosti, ktorá  vykonáva túto demontáž, –              demontáž a bezpečné zloženie prístrešku, –              nadzemné časti  pri asfaltovej… Pokračovať v čítaní Odpredaj majetku

Záchranná služba Košice ako správca majetku štátu hľadá firmu na demontáž a likvidáciu oceľového prístrešku nachádzajúceho sa na adrese Rastislavova 43, Košice.

Plnenia objednávateľa je  v rozsahu:

–              zabezpečiť kompletnú demontáž. Po demontáži oceľového prístrešku sa  materiál stáva majetkom spoločnosti, ktorá  vykonáva túto demontáž,

–              demontáž a bezpečné zloženie prístrešku,

–              nadzemné časti  pri asfaltovej ploche demontovať  min. 50 mm pod povrchom asfaltovej plochy (14 stĺpov a 4 dažďové zvody),

–              dažďové zvody odpojiť pod výškou asfaltu a nahradiť mriežkou v výške asfaltu, ( zabezpečiť odtok dažďovej vody z povrchu)

–              v mieste demontáže stĺpov a dažďových zvodov –  následne zaplniť vzniknuté diery asfaltom (14x)

–              odvoz materiálu,

–              demontáž stávajúceho  bleskozvodu,

Kompletná demontáž oceľového  prístrešku s finálnymi úpravami asfaltového povrchu podľa požiadavky objednávateľa.

iné/ ďalšie požiadavky:

–             dodávateľ je povinný riadne dodržiavať predpisy požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i iné predpisy zabezpečujúce ochranu zdravia ľudí, majetku a životného prostredia,

–              dodávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností pri plnení zákazky, neobmedzene do výšky vzniknutej škody,

–              vrátane dopravy a zabezpečujúcej techniky,

–              nie je povolené uskladnenie demontovaného materiálu  v areály ZSKE,

–              vrátane odvozu a likvidácie odpadu (po demontáži sa  dodávateľ stáva vlastníkom demontovaného materiálu  pre svoje účely), 

–              objednávateľ nezodpovedá za kvalitu demontovaného materiálu z oceľového prístrešku,

–              plnenie sa uskutoční na základe objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia.

–              termín plnenia schváli objednávateľ

–              predpokladaný čas na demontáž je do  5 pracovných dní

–              dodávateľa jeho dodávatelia sa oboznámia so základnými zásadami bezpečnosti práce a správania sa v objektoch a priestoroch organizácie pre externé osoby a dodávateľov

CENA:

  •  Cenu rozdeliť na tieto časti
    •  cena za demontáž prístrešku, doprava, oprava asfaltového povrchu, doplnenie dažďových zvodov
    •  cena  za oceľový prístrešok – hodnota materiálu
    •  Cena celkom (+/-)

Bližšie informácie poskytne Ing. Dušan Tomčík tel. č. 0948 986 857.

Cenové ponuky zaslať písomne na adresu sídla organizácie Záchranná služba Košice, Rastislavova 43, 041 91 Košice. Platnosť tohto oznamu je 10 dní odo dňa oznámenia t. j. do 13.5.2022