História

Záchranná služba Košice je najstaršou záchrannou zdravotnou službou na Slovensku. Tradícia, dlhoročné skúsenosti a naše hodnoty sú kombináciou, vďaka ktorej sa na nás môžete vždy spoľahnúť.

 

Počiatky poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti

História poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Košiciach je však oveľa viac „bradatá“. Už v roku 1872 položil prvotné základy pre vznik záchrannej služby hasičský spolok v Košiciach. Ranených v tých časoch dopravovali na dvor mestského domu, kde však nebol k dispozícii ani obväzový materiál na ošetrovanie. Aspoň tak sa to uvádza v dobovej sťažnosti adresovanej zhromaždeniu mesta z roku 1887. Tento nedostatok neskôr upravilo nariadenie, vďaka ktorému sa v policajnej časti mestského domu musel nachádzať materiál potrebný na ošetrenie. Vlastnú záchrannú stanicu zriadili v Košiciach až v roku 1901 v kasárni hasičov na dnešnej Kováčskej ulici, keď vznikol Spolok hasičský a Záchrannej služby.

Na Kováčskej ulici sídlil Spolok až do ukončenia moderných hasičských kasární na dnešnej Požiarnickej ulici v roku 1928. Ranených vtedy prevážali záchranným vozom ťahaným koňmi. Kapotáž voza bola drevená a po oboch stranách i smerom ku kočišovi mal okienka. Pacienta doň ukladali zozadu na drevenú podnož. Voz slúžil požiarnikom záchrannej služby ešte za čias prvej Československej republiky a aj za okupácie, až do zjednotenia zdravotníctva po oslobodení. Už pred 2. svetovou vojnou v Košiciach jazdili sanitky patriace k Hasičskému spolku, nemocnice však dostali sanitné vozidlá až v povojnových rokoch.

Na ceste k modernej záchranke

Za ozajstný vznik záchrannej služby, od ktorého sa začal datovať aj jej ďalší rozvoj, možno považovať 1. február 1952. K tomuto dátumu vznikla funkcia krajského referenta Zdravotníckej dopravnej služby (ZDS) v Košickom kraji. Funkciu zastával Ján Franík, ktorý bol od februára 1954 poverený vedením Záchrannej dopravnej služby Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZS). ZDS sa nasťahovala do priestorov a garáží na Triede Československej armády a tvorilo ju 15 vodičov, 3 dispečeri, 2 údržbári a 3 sanitári. Vo vozovom parku mala 19 vozidiel. V auguste 1953 bol navrhnutý program výstavby samostatného objektu ZDS a po jeho dokončení koncom 60. rokov sa ZDS-KÚNZ presťahovala do areálu Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach.

Ďalší krok k ešte väčšej profesionalizácii

K systematickému zlepšovaniu starostlivosti o poúrazové stavy a zároveň k počiatkom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti akiste prispelo aj zriadenie traumatologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Košiciach. Prvým riaditeľom krajskej ZDS, ako samostatného zariadenia KÚNZ, sa 1. januára 1966 stal práve primár spomínaného oddelenia MUDr. Ján Bauer. Išlo o vyústenie prirodzene úzkej spolupráce traumatológie a záchranárov. Práve do tohto obdobia môžeme datovať začiatok novej etapy dejín našej záchrannej služby, v ktorej stále viac prevažuje zdravotnícka starostlivosť nad samotným dopravným výkonom.

Prvý primár staníc rýchlej zdravotníckej pomoci

Ministerstvo zdravotníctva neskôr prijalo opatrenia týkajúce sa zásad poskytovania prvej pomoci, transportu ranených a organizovania činnosti staníc rýchlej zdravotníckej pomoci (SRZP). Odbornými vedúcimi staníc sa stali lekári so špecializáciou v niektorom klinickom odbore, ako anestéziológia, chirurgia či interné lekárstvo. Vývoj resuscitačných postupov a prenosných lekárskych prístrojov, ako aj špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre prvú pomoc si vynútili tiež personálne zabezpečenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti odbornými zdravotníckymi pracovníkmi. Vytvorením a vedením tohto kolektívu bol k 1.1.1974 poverený primár MUDr. Viliam Polyák. Prvou vrchnou sestrou sa stala Oľga Vorlová. Výjazdové skupiny pozostávali z lekára, výjazdovej sestry, vodiča a sanitára.

Prvými vozidlami SRZP boli špeciálne upravené Škody 1203, ktoré boli do prevádzky uvedené 1. apríla 1975, v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30. Základná výbava a výstroj pozostávali z rádiokomunikačného zariadenia a výstražného signalizačného zariadenia, nosidiel s pevnou podložkou, rezervných nosidiel, zdravotníckeho kufra, prenosného svietidla, diagnostických a chirurgických pomôcok, pomôcok na znehybnenie zlomenín, pomôcok na kardiopulmonálnu resuscitáciu a vybavenia na farmakoterapiu a infúznu liečbu. V roku 1977 sa vozový park rozrástol o Latvie. V roku 1978 začali vo výjazdových skupinách natrvalo pracovať výjazdové sestry.

Ďalší rozmach a prechod k modernej ére

Neustále sa rozrastajúce Košice si vyžadovali viac akcieschopných zdravotníkov, preto od 1.11.1981 vznikla aj rýchla zdravotnícka pomoc (RZP), tvorená dvoma vodičmi sanitármi. Práve v tomto období vyrástla na Triede SNP Fakultná nemocnica s poliklinikou, kde bol vytvorený aj pobočný dispečing SRZP.

Zub času a neustály technologický pokrok pomaly ale isto predurčovali pomyselný odchod špeciálne upravených vozidiel Škoda 1203 a Latvií do “dôchodku“. V roku 1990 sa tak vozový park rozšíril o modernejšie vozidlá zahraničnej výroby – Mercedes Benz 280 G, Reanult Master a Volkswagen Transporter 4×4.

Moderná éra Záchrannej služby Košice

Novodobé dejiny začala naša záchranka písať 1. januára 1991. Vtedy vznikol samostatný právny subjekt Záchranná služba Košice, ako štátna rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR. Opatrením MZ SR z 11.12.1991 bola Záchranná služba Košice s účinnosťou od 1.1.1992 zmenená na štátnu príspevkovú organizáciu.

Osamostatnením sa organizácie v roku 1991 vznikli podmienky na modernizáciu a skvalitnenie poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Vznikla tak prvá záchranná zdravotná služba na Slovensku, ktorá zastrešovala všetky zložky – hospodársko-technický úsek, zdravotnícke operačné stredisko, rýchlu lekársku pomoc, rýchlu zdravotnú pomoc, ale aj leteckú záchrannú službu a urgentnú lekársku pomoc. Okrem toho tiež prevozovú službu, ktorú do toho času riadil KÚNZ. Sídlom organizácie sa stal areál vtedajšej Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach na Rastislavovej 43.

Záchranná služba Košice v tom čase poskytovala nepretržitú neodkladnú zdravotnú starostlivosť na území okresov Košice, Košice – okolie a v časti Košického kraja. Prvým riaditeľom ZSKE bol MUDr. Ladislav Šimák, primárom MUDr. Viliam Polyák a vrchnou sestrou Katarína Harasztová.

Licenčné obdobia

Zásadným bodom zlomu, ktorý podnietil dynamické zmeny v systéme poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti, bol rok 2005. Ministerstvo zdravotníctva vtedy pripravilo legislatívne prostredie, ktoré nastavilo súčasný funkčný model záchrannej zdravotnej služby u nás. Otvorili sa tak príležitosti pre rôznych poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, čo malo za následok ďalší rozmach záchraniek.

V tom období Záchranná služba Košice získala vo výberovom konaní 7 licencií na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby v Košiciach a okolí od roku 2005. Išlo o 6 staníc RLP alebo RZP na území mesta Košice a jednu RZP v Bidovciach.

Na konci prvého desaťročia veľký rast

V ďalšom licenčnom období sa pôsobnosť Záchrannej služby zásadným spôsobom rozšírila, a to nielen čo do počtu, ale, prirodzene, aj čo sa týka geografického záberu. Od roku 2009/2010 ZSKE prevádzkovala spolu 39 staníc záchrannej zdravotnej služby. Územná pôsobnosť sa zásadným spôsobom rozrástla do viacerých kútov východu. Záchranná služba Košice tak prevádzkovala stanice RLP a RZP už nielen v metropole východného Slovenska a okolí, ale aj v Prešove, Michalovciach, Rožňave, Trebišove, Gelnici a v okolitých mestách či obciach.

V novom licenčnom období pribudli ďalšie stanice

Ďalšie rozšírenie pôsobnosti nastalo v rokoch 2013 a 2014, keď v novom licenčnom konaní Záchranná služba Košice získala licenciu na prevádzku 47 staníc záchrannej zdravotnej služby na území troch samosprávnych krajov (Košický, Prešovský a žilinský) a bola tak tretím najväčším poskytovateľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Ďalšie rozšírenie pre aktuálne obdobie

V aktuálnom licenčnom období Záchranná služba Košice prevádzkuje dovedna 57 staníc záchrannej zdravotnej služby na území troch samosprávnych krajov (Košický, Prešovský, Žilinský). Okrem 16 staníc RLP (z toho 3 mobilné intenzívne jednotky) a 30 staníc RZP pracujú naši záchranári aj na 11 staniciach RZPS.


Riaditelia Záchrannej služby Košice od roku 1991

1991 – 2005 MUDr. Ladislav Šimák

2005 – 2008 PharmDr. Ľubomír Kočiš

2008 – 2011 MUDr. Viliam Čislák

2011 – 2012 MUDr. Ján Hencel

2012 – 2016 Mgr. Ján Šteso

2016 – 2016 Ing. Igor Rutšek

2016 – 2017 Mgr. Juraj Sýkora, MPH

2017 – 2019 rada riaditeľov: Ing. Milan Kurčík, MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH, Ing. Martin Jaš

2019 – 2020 JUDr. Miroslav Boháč

2020 – 2021 Ing. Bystrík Mucha

2021 - 2023 Ing. Dušan Kožuško

od 04/2023 Ing. Vladimír Hosa, MPH

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.