Kurzy PHTLS

Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS®) je kurz pre zdravotníckych záchranárov a lekárov pracujúcich v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom získajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v akútnej starostlivosti o pacientov so závažnou traumou a polytraumou. Informácie, ktoré sú v kurze preberané, sú overené na súčasnú úroveň poznania v zmysle medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine). Na základe unifikácie postupov o poranených pacientov dochádza k zvyšovaniu úrovne starostlivosti, jej štandardizáciu. V nadväznosti na kurz ATLS® je preukázané znižovanie úmrtnosti a komplikácií vyplývajúcich z liečby, ale aj nákladov na liečbu. V krajinách, kde je PHTLS® (a ATLS®) dlhodobo zavedené, sú tieto trendy potvrdené. Kurz je licencovaný National Association of Emergency Medical technicians (NAEMT) v spolupráci s American College of Surgeons (ACS) a v súčasnosti je rozšírený vo viac ako 66 krajinách sveta, kde je neoddeliteľnou súčasťou doškoľovania a ďalšieho vzdelávania pracovníkov záchranných služieb, ostatných zložiek IZS a členov armády. Je unikátnym a jediným takto komplexným kurzom na svete ohľadom prednemocničnej zdravotnej starostlivosti o pacientov so závažnou traumou a polytraumou.

Vo všetkých krajinách, kde bol kurz zavedený, bol preukázaný pozitívny efekt na zníženie úmrtnosti pacientov so závažnou traumou a polytraumou.

 

Pre koho je určený

 

Priebeh a ukončenie kurzu

Kurz je organizovaný v rámci prednášok, diskusných skupín a praktických cvičení. Na záver sú znalosti overené písomným testom s 50 otázkami a praktickou skúškou každého študenta v roli „team leadera“ skupiny študentov. Pre účastníka je povinná 100% účasť na celom kurze, všetci sú priebežne hodnotení.

Veľmi pozitívne sú účastníkmi po celom svete hodnotené praktické nácviky jednotlivých neinvazívnych a invazívnych výkonov (na modeloch), interné prednášky, rozbory skutočných kazuistík z praxe a poukazovanie na potenciálne zdroje komplikácií a omylov. Po úspešnom dokončení kurzu dostane každý účastník originálny medzinárodne platný certifikát PHTLS® Provider.

Jazyk kurzu je slovenčina (PHTLS manuál je v anglickom jazyku). Záverečný test je originál v anglickom jazyku, je však k dispozícii aj neoficiálny slovenský preklad.

 

Obsah kurzu

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú náplňou kurzu, sú veľmi dobre validované na úrovni posledných poznatkov. Kurz je koncipovaný na zvládnutie zručností nevyhnutných v rámci starostlivosti v takzvanej “zlatej hodine”. Zdravotnícki záchranári a lekári sa naučia včas rozpoznať a adekvátne k situácii liečiť život ohrozujúce a potenciálne život ohrozujúce stavy závažne poranených pacientov a osvojiť si takzvané “kritické premýšľanie” pri zásahoch v neprehľadných a nepriaznivých podmienkach. Týmto je aj znižovaný stres poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti poskytujúcich starostlivosť pod tlakom závažnosti stavu.

Konkrétne sa zdravotnícki záchranári a lekári učia nasledujúcim praktickým zručnostiam:

 

A.
zásady primárneho zaistenia závažne poraneného pacienta a správne určenie priorít jeho liečby

 

B.
zabezpečiť dýchacie cesty vzduchovodom, supraglotickými pomôckami a orotracheálnou intubáciou s asistovanou ventiláciou samorozpínacím vakom alebo prístrojom

 

C.
aplikácia a posúdenie kvality ventilácie použitím pulzného oximetra a detekcie CO2 vo vydychovanej zmesi

 

D.
krátkodobé zabezpečenie dýchacích ciest koniotómiou a perkutánnou transtracheálnou prúdovou ventiláciou

 

E.
včas rozpoznať pacienta v šoku, zistiť potenciálne zdroje vnútorného krvácania a indikovať skorý transport pacienta do zdravotníckeho zariadenia s možnosťou definitívnej liečby

 

F.
zabezpečiť intravenózny a intraoseálny vstup

 

G.
vykonať dekompresiu hrudníka

 

H.
odhaliť závažné poranenia hrudníka a rozpoznať tamponádu srdca

 

I.
správne rozpoznať závažné poranenia mozgu a tváre

 

J.
správne rozpoznať poranenia chrbtice a miechy, vrátane kompletnej imobilizácie chrbtice

 

K.
správne rozpoznať a primárne ošetriť zlomeniny panvy a končatín

 

L.
reálne posúdiť situáciu a zhodnotiť všetky možné nebezpečenstvá na mieste zásahu

 

M.
základy bezpečného vyslobodzovania pacienta z dopravných prostriedkov

 

N.
správne rozpoznať rozsah a hĺbku popálenín (aj inhalačná trauma) a správne indikovať tekutinovú resuscitáciu

 

O.
ovládať rozdiely v starostlivosti o poranené deti, tehotné ženy a geriatrických pacientov

 

P.
organizácie hromadných nešťastí – Triage

 

Q.
správne zhodnotenie a riešenie situácií zo zdravotníckeho hľadiska pri možnom použití zbraní hromadného ničenia (nukleárne, biologické, chemické, zápalné a výbušné) a teroristických útokov

 

Miesto konania

Tréningové centrum ZaMED,
Marína Park Komárno,
Roľníckej školy 1519,
Komárno

 

Cena a dĺžka kurzu

Kurz je organizovaný v rámci 2 dní od 8:00 do 18:00 (20 hodín).

Cena kurzu za osobu je 660 € (nie sme platcami DPH) a zahŕňa okrem iného PHTLS manuál (v anglickom jazyku), občerstvenie a obedy v priebehu kurzu, registračný poplatok za ročné členstvo v NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians), vystavenie medzinárodného certifikátu s platnosťou na 4 roky (po úspešnom absolvovaní písomnej a praktickej skúšky), nášivku PHTLS Slovak Republic a tričko s logom PHTLS Slovak Republic.

 

Prečo absolvovať kurz PHTLS?

Dôležitosť tohto kurzu je daná veľmi závažnou situáciou vo výskyte úrazov v Českej a Slovenskej republike. Takisto podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patria Česká a Slovenská republika medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na úrazy. Vo všetkých krajinách, kde bol kurz zavedený, bol preukázaný pozitívny efekt na zníženie úmrtnosti. To možno dosiahnuť štandardizáciou starostlivosti pomocou zlepšenia praktických zručností a teoretických vedomostí zdravotníckych záchranárov a lekárov záchranných služieb, systematickým prístupom a organizácii tímovej starostlivosti o pacientov so závažnou traumou a polytraumou.

Kurz umožňuje účastníkom získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v urgentnej zdravotnej starostlivosti o závažne poranených pacientov. Po absolvovaní tohto kurzu sú účastníci schopní:

 

A.
Posúdiť fyziológiu a kinematiku poranenia.

 

B.
Porozumieť stavu pacienta. Rýchlo a presne posúdiť stav pacienta.

 

C.
Určiť priority liečby vrátane všetkých dostupných možností transportných prostriedkov pre najrýchlejší možný odsun polytraumatizovaného pacienta do zdravotníckeho zariadenia so schopnosťou definitívnej liečby v takzvanej “zlatej hodine”.

 

D.
Po zhodnotení stavu a potrieb traumatizovaného pacienta zvážiť reálne možnosti dostupných zdravotníckych zariadení a prostriedkov. Adekvátne pacienta zabezpečiť k transportu a rozhodnúť, či stav vyžaduje stabilizáciu v najbližšom možnom zdravotníckom zariadení alebo je pre pacienta benefitom urýchlený transport do zdravotníckeho zariadenia s možnosťou definitívnej liečby.

 

E.
Zvýšiť stupeň vedomostí v zmysle vyšetrenia a diagnostických zručností.

 

F.
Zvýšiť svoju výkonnosť pri posudzovaní a ošetrovaní pacienta s traumou.

 

G.
Vylepšiť svoje konkrétne intervenčné zručnosti pri starostlivosti o traumatizovaného pacienta.

 

H.
Rýchlo pacienta zabezpečiť a liečiť podľa priorít.

 

I.
Vždy presne a rýchlo posúdiť, či sa pacientovi dostáva adekvátnej liečby s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav.

 

Termíny kurzov

14-15.6. 2024

 


MUDr. Katarína Kolarovová

TC Medical Director Slovak Republic

phtls.kolarovova@zske.sk

 

MUDr. Marián Sedlák

marian.sedlak@zske.sk

 

Kurz PHTLS nie je možné refundovať v rámci Národného projektu "Nestrať prácu – vzdelávaj sa“.

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.