Ochrana osobných údajov

Tento dokument stručne popisuje ako štátna príspevková organizácia Záchranná služba Košice zaobchádza s Vašimi osobnými údajmi a informáciami o Vás.

 • KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
  Ak nie je ďalej uvedené inak, táto informácia o spracúvaní osobných údajov sa vzťahuje na všetky webové stránky prevádzkované štátnou príspevkovou organizáciou Záchranná služba Košice, so sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, Slovenská republika (“ZSKE”). Vieme, že je pre Vás dôležité, aby sa s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo starostlivo. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a pri zhromažďovaní, spracúvaní a používaní osobných údajov prostredníctvom našich služieb dodržiavame právne požiadavky Nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (“GDPR”). ZSKE je pre účely GDPR v postavení prevádzkovateľa. Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese: info@zske.sk.

 

 • AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽDUJEME A SPRACUVÁVAME?
  Zhromažďujeme nasledovné typy údajov 
  • Kontaktné a komunikačné údaje:
   Údaje o Vás, ktoré poskytujete ako súčasť registrácie alebo v kontaktnom formulári. 
  • Technické a používateľské údaje:
   Údaje, ktoré poskytujete pri návšteve našej webovej stránky (napr. log file, cookies). 
  • Komentáre:
   Sociálne média

 

 • AKO POUŽÍVAME ÚDAJE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME? 
  • Technické a používateľské údaje:
   Analýzu údajov používame na vylepšenie našej webovej stránky, marketing, vzťahy so zákazníkmi a užívateľský komfort. 
  • Identita, kontakt, marketing, komunikačné údaje a sociálne média:
   Na odoslanie noviniek (newsletter) a iných foriem marketingových podnetov ako aj priamu komunikáciu a manažment sociálnych médií. 
  • Nepredávame Vaše profilové údaje marketingovým spoločnostiam. Informácie, ktoré nám poskytujete používame na účely, pre ktoré, ste sa na nás obrátili. 
  • Používame a analyzujeme používateľské údaje (návštevy webových stránok a počty) s cieľom prispôsobiť služby, ktoré používate Vašim potrebám, zlepšiť naše služby a používateľské rozhranie, ponúknuť komplexný a spoľahlivý užívateľský komfort a vývoj nových funkcií. 
  • Ako prevádzkovateľ prenášame množstvo osobných údajov pri spracúvaní údajov. Bezpečnosť Vašich údajov sme zabezpečili uzatvorením zmlúv o spracúvaní osobných údajov.

 

 • PRÍJEMCOVIA A SPROSTREDKOVATELIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Na vykonanie určitých úloh súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť tretie strany – sprostredkovateľov, a to na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Poveríme len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na vykonanie vhodných technických a organizačných opatrení, a to takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a zaistilo ochranu Vašich práv. Toto zahŕňa odosielanie noviniek (newsletter) a zákazníckych prieskumov, vykonávanie prevádzkových služieb a prevádzkovanie hardware-ového a software-ového vybavenia. Používame nasledovných sprostredkovateľov údajov, ktorí môžu príjmať a spracúvať Vaše osobné údaje v našom mene: 
  • Google LLC (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 

 • VAŠE PRÁVA
  Máte právo: 
  • Vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom (všeobecne známe ako “žiadosť o prístup k údajom”). Uplatnenie tohto práva Vám umožní obdržať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás máme a preveriť, že ich spracúvame je v súlade s právnymi predpismi. S cieľom chrániť Vaše súkromie a bezpečnosť, prijmeme primerané kroky na overenie Vašej totožnosti pred udelením prístupu k Vašim údajom. Môžeme tiež požadovať, aby ste nám písomne poskytli žiadosť o prístup s Vašim podpisom, ktorý bude overený príslušným úradom.
  • Požadovať opravu osobných údajov, ktoré o Vás máme. Uplatnenie tohto práva Vám umožní opraviť neúplné alebo neaktuálne údaje, ktoré o vás máme, hoci môžeme požadovať overenie aktuálnosti údajov, ktoré nám poskytujete.
  • Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov. Uplatnenie tohto práva Vám umožní požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov, na ktorých ďalšie spracúvanie nie je dobrý dôvod. Máte tiež právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pri ktorých ste úspešne uplatnili svoje právo namietať ich spracúvanie (viď nižšie), ak sme nezákonne spracúvali Vaše osobné údaje alebo ak sme nútení vymazať Vaše osobné údaje, za účelom zosúladenia s príslušnými predpismi. Upozorňujeme však, že niekedy nemusíme vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov z osobitných zákonných dôvodov, ktoré Vám budú (ak sa uplatnia) v čase riešenia Vašej žiadosti oznámené.
  • Namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme (alebo záujme tretej strany), a vo Vašom prípade existuje niečo, na základe čoho chcete namietať spracúvanie na tomto právnom základe, nakoľko máte pocit, že to má vplyv na Vaše základné práva a slobody. Máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na priame marketingové účely. V niektorých prípadoch môžeme preukázať, že máme závažné legitímne dôvody na spracúvanie informácií, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a slobodami.
  • Požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Uplatnenie tohto práva Vám umožní požiadať nás o pozastavenie spracúvania Vašich osobných údajov v nasledovných situáciách: (a) ak chcete, aby sme spresnili údaje; (b) ak bude naše použitie údajov neoprávnené, ale nebudete ich chcieť odstrániť, (c) ak potrebujete, aby sme uschovali údaje, aj keď ich už viac nepožadujeme, aby ste mohli uplatniť alebo brániť Vaše právne záujmy alebo (d) ste namietali naše spracúvanie Vašich údajov, ale potrebujeme overiť, či máme prevažujúci legitímny záujem na ich spracúvanie.
  • Požiadať o prenos Vašich osobných údajov k Vám alebo do tretej krajiny. Poskytneme Vám alebo tretej strane, ktorú si zvolíte, Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Upozorňujeme, že toto právo sa uplatní len na automatizované informácie, na ktoré, ste pôvodne poskytli súhlas na použitie alebo kde sme informácie použili na uzavretie zmluvy s Vami.
  • Kedykoľvek odvolať súhlas v prípadoch, pri ktorých sa spoliehame na súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ničmenej, uplatnenie tohto práva neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracúvania, ktoré nastalo pred odvolaním Vášho súhlasu. Ak odvoláte Váš súhlas, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytovať určité služby. S týmto Vás však oboznámime, ak sa Vás to bude týkať.
  • Podať sťažnosť orgánu dohľadu. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť orgánu dohľadu v štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia práv. Ak si prajete uplatniť akékoľvek právo uvedené vyššie, prosím kontaktujte nás na info@zske.sk.

 

 • COOKIES
  Naša spoločnosť používa Cookies, vrátane tých, ktoré poskytuje služba Google Analytics. 
  • Používame Cookies na zlepšenie použitia našich webových stránok. Cookies sú súbory, uložené vo Vašom počítači webovými stránkami, ktoré navštevujete. Cookies ukladajú informácie ako napríklad preferovaný jazyk alebo iné osobné webové nastavenia. Ak opäť navštívite tú istú stránku, Váš prehliadač odošle uložené cookies späť na stránku. Toto umožní stránke zobrazovať informácie, ktoré Vám boli prispôsobené. Cookies tiež zhromažďujú štatistické údaje o používaní webových stránok a umožňujú ich analýzu na zlepšenie služieb. Používatelia si môžu upraviť spôsob, akým sa cookies používajú. Väčšina prehliadačov má možnosť obmedzenia ukladania cookies alebo ich celkové zablokovanie. Avšak, je dôležité upozorniť na to, že použitie a funkčnosť webových stránok bude bez cookies obmedzená. 
  • Používame službu Google Analytics na analýzu návštev webových stránok. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná Google Inc (‘Google’). Google využíva cookies. 
  • Súhlas s Cookies. Pred použitím cookies alebo podobnej technológie musíte poskytnúť súhlas na našej stránke s použitím cookies a s podobnými technológií. Na to, aby bol súhlas platný, musí byť informovaný, konkrétny, slobodne daný a musí jednoznačne vyjadrovať súhlas dotknutej osoby. Niektoré cookies sú však oslobodené od vyžiadania súhlasu. Súhlas sa nevyžaduje, ak cookies (i) slúžia výlučne na účely prenosu komunikácie, a (ii) sú potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti , ktorých poskytovanie užívateľ výslovne vyžiadal. Pre viac informácií o tom, ako kontrolovať nastavenia cookies a nastavenia prehliadača, alebo ako vymazať cookies na Vašom zariadení, prosím navštívte www.allaboutcookies.org.