Študijný program neodkladnej podpory životných funkcií

Ste zdravotník vykonávajúci zdravotnícke povolanie? Pripravte sa na kritické stavy, ktoré môžu nastať u vašich pacientov, aj keď sa nešpecializujete na urgentnú medicínu. V študijnom programe Neodkladná podpora životných funkcií získate praktické skúsenosti využiteľné pri závažných život a zdravie ohrozujúcich stavoch. Po úspešnom absolvovaní programu získate kredity v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Záchranná služba Košice je držiteľom akreditácie č. S16254-2021-OZV-6 Z086248-2021, zo dňa 30.12.2021 na uskutočnenie študijného programu sústavného vzdelávania Neodkladná podpora životných funkcií.

 

Pre koho je určený

Tento kurz môžu využiť:

 

Osnova študijného programu

Program Neodkladná podpora životných funkcií v trvaní 8 hodín pozostáva z teoretickej, praktickej časti a skúšky z poskytovania prvej pomoci. Po úspešnom vykonaní skúšky absolvent získa Potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky, vrátane príslušného počtu kreditov.

 

Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najviac 40% vzdelávacieho programu.

 

1.
Základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

2.
Náhle zmeny zdravia a koncepcia reťazca prežitia.

 

3.
Základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (kvintet prvej hodiny a iné).

 

4.
Hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS.

 

5.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus).

 

6.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých.

 

7.
BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí.

 

8.
Postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále).

 

9.
Použitie automatickej externej defibrilácie.

 

10.
Špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz.

 

11.
Použitie defibrilácie (štandardnej).

 

12.
BLS a akútny koronárny syndróm.

 

13.
BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy.

 

14.
BLS a ťažký úraz – dopravné nehody.

 

15.
Šok, krvácanie.

 

16.
Hypotermia, hypertermia.

 

17.
Popáleniny, poleptania.

 

18.
Bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.

 

Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatizovanej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu.
Podstatou praktickej časti je motorický tréning, ktorého výsledkom je zdokonaľovanie činností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci, ich prehlbovanie a systematizovanie s aktívnym využitím figurín, anatomických modelov, zdravotníckeho materiálu z obsahu autolekárničky s prvkami improvizácie.

 

Miesto konania

Záchranná služba Košice
Rastislavova 43
041 91 Košice, Slovensko

 

Cena

Jednotlivec (8 hodín)
50 €

 

Termíny kurzov

Podľa požiadaviek

 

Registrácia

Ak máte záujem o kurz neodkladnej podpory životných funkcií, zavolajte nám alebo napíšte svoju požiadavku.

+421 903 625 283

stanislav.turis@zske.sk

 

 

Naša webová stránka využíva iba technické cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a ktoré budú vymazané po zatvorení webového prehliadača.