Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup pri podávaní podnetov zamestnancov ZS KE podrobne upravuje Interná smernica č. 67.

Základné pojmy

Protispoločenskou činnosťou je konanie ktoré je trestným činom, priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré pôsobí negatívne na spoločnosť, ako napr. nelegitímne, nezákonné, alebo neetické praktiky na pracovisku.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, alebo zamestnávateľovi a uvedie v ňom skutočnosti týkajúce sa protispoločenskej činnosti.

Oznámením je uvedenie skutočností o ktorých sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Podávanie oznámení a podnetov

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať:

  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu korupcia@zske.sk, ktorá je dostupná nepretržite a ku ktorej má prístup len zodpovedná osoba,
  • písomne do podateľne ZS KE, alebo prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením„do rúk zodpovednej osoby podľa zákona - NEOTVÁRAŤ“,
  • osobne, ústnou formou priamo zodpovednej osobe, ktorá o podaní vyhotoví záznam.